Algemene voorwaarden

 

 1. Alleen onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene en bijzondere voorwaarden van onze klanten. Iedere bestelling heeft de onvoorwaardelijke aanvaarding van onze voorwaarden tot gevolg.
 2. De leveringstermijnen welke enkel te goeder trouw worden opgegeven, gelden slechts als een aanwijzing en verbinden ons niet. De vertraging van de levering kan geen aanleiding geven tot koopverbreking en/of ontbinding noch het toekennen van een schadevergoeding.
 3. De levering grijpt steeds plaats af magazijn op de maatschappelijke zetel van watts ON BV. Het riscio van de zaak gaat over op het ogenblik dat watts ON BV deze ter beschikking stelt van de klant.
 4. De goederen worden verzonden op risico van de bestemmeling. Transportkosten zijn steeds ten laste van de klant tenzij onderling anders bepaald. watts ON BV is niet verantwoordelijk voor vertraging, tekort of schade die zich door of tijdens het vervoer heeft voorgedaan. De bestemmeling moet dit laten vaststellen door de vervoerder tot wie hij zijn voorbehoud en klachten moet richten. Hetgeen voorafgaat is eveneens van toepassing wanneer wij zelf de vervoerder en de wijze van vervoer hebben aangewezen.
 5. Iedere prijs is steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen van grondstoffen, lonen of valuta. watts-ON BV houdt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de prijzen te wijzigen.
 6. Retours, om welke reden ook, moeten vooraf schriftelijk aangekondigd worden en door watts ON BV aanvaard worden. Na aanvaarding gebeurt de verzending steeds vrachtvrij aan ons adres. De goederen moeten in hun originele verpakking teruggestuurd worden en altijd vergezeld zijn van een brief waarop het originele factuurnummer en reden van retour vermeld wordt. Een administratieve kost van 35% van het netto bestelbedrag, met een minimum van 25EUR excl BTW zal hierbij aangerekend worden. Niet standaard producten worden onder geen enkel beding teruggenomen noch gecrediteerd.
 7. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de klant worden nagezien. Alle klachten in verband met de goederen als met de factuur, moeten binnen acht dagen na hun ontvangst, ter kennis gebracht worden bij aangetekend schrijven. Vermelde termijn en formaliteit moeten op straffe van verval nageleefd worden.
 8. Alle rechtsvorderingen tegen watts ON BV verjaren door verloop van één jaar volgend op de factuurdatum of, uitsluitend, indien deze dag zich vroeger heeft voorgedaan, door verloop van één jaar volgend op de dag waarop de feiten die aanleiding gaven tot de vordering zich hebben voorgedaan.
 9. De verbintenissen onderschreven door onze vertegenwoordigers alsmede de wijzigingen aan de bestellingen zullen slechts geldig zijn na onze schriftelijke bevestiging.
 10. Onze agenten en vertegenwoordigers zijn niet bevoegd onze facturen te innen, tenzij met onze uitdrukkelijke toestemming. Betaling in hun handen ontlast de klant niet. Beloften of toezeggingen door deze laatsten gedaan, binden ons niet, tenzij ze door ons bevestigd werden.
 11. De voorwaarden van de waarborg beperken zich tot deze welke vermeld zijn op de waarborgcertificaten gevoegd bij de apparaten en welke door de fabrikant werden vastgelegd, dit alles onverminderd het foutief gebruik of gemis aan nodige zorgen vanwege de koper.
 12. watts ON BV is in ieder geval slechts aansprakelijk in geval van grove fout of opzet. Zij is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals, maar niet beperkt tot verlies van klanten, gederfde inkomsten en winsten. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Watts-ON beperkt tot de voor de goederen gefactureerde prijs.
 13. Het aanvaarden van wisselbrieven of andere handelsdocumenten heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg.
 14. watts ON BV bljift eigenaar van de geleverde goederen tot en met de betaling van al hetgeen de klant aan haar verschuldigd is..
 15. De facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel behoudens schriftelijke afwijking.
 16. Bij gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag of in geval van protest van een handelseffect, zullen ook andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.. De wanbetaling of het protest hebben het verval van alle toegestane betalingstermijnen tot gevolg.
 17. In geval van niet-betaling van een factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een verwijlintrest verschuldigd van 1% per ondeelbare maand.
 18. Indien binnen 10 dagen na verloop van de vervaldatum van de factuur nog geen betaling werd ontvangen, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het bedrag van de factuur verhoogd worden met 12% voor het deel van de bedragen beneden 1.250EUR en met 10% voor het deel van de bedragen boven 1.250EUR, dit alles met een absoluut minimum van 62EUR per factuur.
 19. In geval van betwisting of invordering zijn het Vredegerecht van Deinze of de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Het Belgisch recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG) is van toepassing.